UTG GEN 3 AKM/AK74 ŠONINIS TVIRTINIMAS

  • UTG GEN 3 AKM/AK74 ŠONINIS TVIRTINIMAS

    Code: MNT-973
    Manufacturer
    UTG